ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun) 

ตลาดนี้มีร้านค้าอยู่ประมาณ 30,000ร้าน ส่วนใหญ่เป็นร้านเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย